faq

Verduurzaming

Veel gestelde vragen over verduurzaming van appartementencomplexen

 • Moeten maatregelen om te verduurzamen opgenomen worden in de MJOP

Het MJOP gaat is het “standaard onderhoud” van korte als lange termijn. Dus onderhoud dat uitgevoerd dient te worden om het huidige in stand te houden (dak, muren, etc) Verduurzamingsmaatregelen zijn dus extra werkzaamheden. Deze dienen apart vermeld te worden op een MJOP en de vergadering van eigenaars moet met een vergrote meerderheid beslissen of dit wel/niet opgenomen wordt bij het MJOP.

Aan de hand van een maatwerk adviesrapport (energieadvies) kan de VvE inzicht krijgen in de te nemen duurzame maatregelen. Op basis van dit advies kan de VvE besluiten om enkele maatregelen op te nemen in het MJOP. Voor het opstellen van het maatwerk adviesrapport (en het verwerken van de maatregelen in het MJOP) is op dit moment (oktober 2020) subsidie beschikbaar vanuit de overheid.

 • Regelt de beheerder het hele verduurzamingsproces

Dit zijn geen standaard werkzaamheden en deze vallen zodoende buiten de beheerovereenkomst. Omdat wij de VvE kennen en bouwkundige kennis bezitten, zullen wij al wel initieel bij de VvE kunnen aangeven wat wel / niet raadzaam is. Tevens kennen wij diverse partijen die uitgebreide adviesrapporten kunnen opstellen met betrekking tot verduurzamen en VvE’s kunnen begeleiden bij het verduurzamingsproces.

 • Vallen zonnepanelen onder verduurzaming

Ja, zelf energie opwekken valt ook onder verduurzaming. Dat kan bijvoorbeeld door de installatie van zonnepanelen.Voordat de VvE zonnepanelen plaatst is het raadzaam om goed te onderzoeken of er in de komende 15 tot 20 jaar geen groot onderhoud aan het dak plaats moet vinden. Wanneer dit wel het geval is, is het mogelijk interessanter om het groot onderhoud te combineren met het plaatsen van zonnepanelen.

 • Moeten de maatregelen gefinancierd worden middels een lening van VSN

Moeten; nee. Kan dit? Ja. De reserves zijn voor normaal onderhoud en het MJOP dient altijd sluitend te zijn, deze reserves mogen dus niet gebruikt worden voor verduurzaming. Alle extra reserve boven het absolute minimum zou gebruikt kunnen worden voor verduurzamingsmaatregelen. (Uitzonderlijke besluitvorming!) Andere mogelijkheden zijn een reserve opbouwen voor verduurzaming, dus ieder jaar een bepaald bedrag (al dan niet met een specifiek doel). Indien de VVE niet beschikt over voldoende eigen financiële middelen zijn er diverse leenvormen mogelijk. Sommige maatregelen zouden echter ook via lease kunnen worden gerealiseerd.

 

 • Welke onderdelen van de verduurzaming worden gesubsidieerd

Er zijn verschillende subsidiepotjes voor VvE’s voor het maken van het energieplan en de uitvoering van de verduurzaming. Dit zijn zowel landelijke potjes, als subsidies van gemeentes en provincies. Voor deze subsidies gelden vaak wel bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie kijk op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energiebesparen-voor-vereniging-van-eigenaren.

 • Wie regelt de subsidieaanvraag

Juridisch: Degene die hiertoe gemachtigd is door de vergadering van eigenaars. Dit komt er meestal op neer dat het bestuur of de accountmanager van de VvE de instelling/organisatie die de begeleiding gaat verzorgen verzoekt om dit in goede banen te begeleiden.

 • Wie begeleid het hele verduurzamingsproces

De organisatie / instelling die hiervoor gekozen is door de vergadering van eigenaars.

 • Moeten de huurders in het complex ook meedoen

Is er sprake van 1 groot eigenaar? Er zijn bv regels / eisen voor een woningbouwvereniging vanuit de regionale / landelijke overheid. Indien een individueel eigenaar zijn woning verhuurt dan heeft die huurder geen stem in de VvE.

 • Hoe lang gaat een gemiddeld verduurzamingstraject duren

Er zijn teveel variabelen om antwoord op deze vraag te kunnen geven. Belangrijkste is welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en hoe omvangrijk deze werkzaamheden zijn. Daarnaast is het soms ook erg van belang hoe toegankelijk de locatie van de werkzaamheden zijn.

 • Is verduurzaming hetzelfde als Energie bespaarfonds

Nee, bij het energiebespaarfonds kunt u een energiebespaarlening aanvragen en verduurzaming is het efficiënter omgaan met energie.

 • Kan iedere VvE aan verduurzaming doen

Ja, alleen is het per VvE verschillend wat de beste opties om te verduurzamen zijn. Niet op elk dak kunnen zonnepanelen bijvoorbeeld.

 • Zijn er subsidiemogelijkheden?

Ja, in veel gevallen krijgt u subsidie voor de kosten van het energieadvies. Er zijn namelijk verschillende subsidie potjes voor VvE’s voor het maken van een energieadvies. Er gelden vaak wel bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie kijk op
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve of https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energiebesparen-voor-vereniging-van-eigenaren.

 • Hoe dient de besluitvorming in de VvE plaats te vinden?

Met betrekking tot extra onderhoudskosten, waar verduurzaming onder valt. Is het zo dat een “kwalitatieve meerderheid” tijdens de vergadering van eigenaars moet beslissen om deze uitgaven te willen doen. Wat een “kwalitatieve meerderheid” is staat in de splitsingsakte van de VvE.

 • Wie kan onze VvE begeleiden?

Dit is mede afhankelijk van welke maatregelen er getroffen worden. Het is raadzaam om verduurzamingsmaatregelen tegelijk met groot onderhoud uit te voeren. Des te gecompliceerder de werkzaamheden des te meer het aan te raden is dit door specialisten te laten uitvoeren / begeleiden.

 • Wat is een energiescan/ EPA advies?

Een energiescan is een vragenlijst waarmee u voor uzelf kunt bepalen hoe u er met uw energiegebruik voor staat en welke besparingen er mogelijk zijn.
Een energieprestatieadvies is een energielabel voor woningen waarbij een maatwerkadvies voor eigenaren wordt afgegeven om energie te besparen. Een gecertificeerd EPA adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie van uw woning.

 • Hoe kan er draagvlak gecreëerd worden binnen de VvE?

Het is belangrijk dat de wens om te verduurzamen vanuit de (gehele) VvE zelf komt. Leden van de VvE die hierin interesse hebben ondersteund REBO graag met informatie. Vervolgens kunnen zij het traject starten door bijvoorbeeld te inventariseren wat de wensen zijn van de andere leden van de VvE.

 • Als VvE’s verduurzamen -> Welk deel is gezamenlijk en op welke onderdelen is het meest te winnen?

In algemeenheid is het zo dat wat je niet verbruikt, je ook niet hoeft op te wekken / te betalen. Goede isolatie is dus het belangrijkste. De TVT (terugverdientijd; investeringsbedrag gedeeld door aantal jaren waarin dit bedrag is terugverdiend) is meestal het hoogst voor gevelisolatie. Een goede 2e en 3e optie zijn het dak en de vloeren.
Elke VvE is uniek en kan zodoende uitzonderingen in de splitsingsakte hebben staan met betrekking tot welke delen gemeenschappelijk zijn. Eind jaren 90 zijn de bouwnormen aangepast waardoor veel zaken al geïsoleerd zijn. Hierdoor is het financieel mogelijk niet meer aantrekkelijk om verder te investeren in isolatie. Maar te kijken naar andere verduurzamingsmaatregelen.

 • Hoe zit het met energie die je te veel opwekt?

Het is wellicht mogelijk om het pand energie neutraal te maken. U wekt dan zelf zoveel energie op als u verbruikt. Teveel opgewekte energie kan worden terug geleverd of worden opgeslagen. Terug leveren wordt echter financieel minder aantrekkelijk door veranderingen in de wetgeving.

 • Van het gas af -> Eerst moet de lokale gemeente met beleid komen.

Veel gemeenten zijn bezig om beleid te maken. E.e.a. kan dus per gemeente verschillen en daarnaast zal per pand gekeken moeten worden wat de alternatieven zijn.

 • Valt verduurzamen onder regulier onderhoud?

Verduurzamen valt niet onder regulier onderhoud.

 • Wanneer kan je verduurzamen?

Verduurzamen lukt alleen als er binnen de VvE draagvlak is. Eigenaars moeten onderling in gesprek gaan. De eigenaars moeten met grote meerderheid bereid zijn om te investeren in een prettiger leefomgeving / verduurzaamde woning. Dus bereid zijn om over een periode van meerdere jaren 20 of 30 euro meer eigen bijdrage te betalen. Het bedrag hangt natuurlijk af van hoeveel er geïnvesteerd word, tevens wordt een deel terugverdiend door energiebezuiniging, waardestijging en woongenot.

 • Wat is het voordeel van verduurzamen?

Verduurzamen is nu een investering, maar betaald zich elke maand uit in woongenot en energiebesparing. Over de lange termijn levert het uiteindelijk veel meer op wat betreft geld, maar ook woonplezier. Ook krijgt de woning een meerwaarde.

 • Wat kost verduurzamen?

Verduurzamen kost tijd en geld en de werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. De vraag die iedere eigenaar zich moet stellen is; Wil ik een prettigere leefomgeving, energie besparen, meerwaarde creëren in mijn woning en een bijdrage leveren aan ons milieu? Ja? Dan is verduurzamen een goede optie. Indien gekozen wordt voor de juiste maatregel(en) dan verdienen deze zich terug.

REBO Groep is aangesloten bij: